މީޑިއާ

ޚަބަރު

1445 ވަނަ އަހަރުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

  1445 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދުގެ ހެނދުނު ދ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވައި ދެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

Read More
ޚަބަރުނޫސްބަޔާންރިޕޯޓްތައްކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައްކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުއަހަރު ރިޕޯޓްއިޢުލާންއޮޑިޓް ރިޕޯޓްމަސައްކަތު ތާވަލުމީޑިއާމޮނިޓަރިން ރިޕޯޓްފުރަތަމަ 6 މަހުގެ ރިޕޯޓްފޮޓޯގެލެރީތަރައްޤީގެ ޕްލޭންޤަވާއިދު / އުސޫލުޑައުންލޯޑްސް

Read More