ފަޅު ރަށްތައް

ދ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތައް ( މީދޫއިން ފެށިގެން އިރުމަތީބިތުން ދެކުނަށް ތަރުތީބުން )

ރަށުގެނަން

#

ރަށުގެ ނަން

#

އަގަޅައިދޫ

29

ވެލާވަރު ( އަންގސާނާ މޯލްޑިވްސް )

1

ފެންއެރިތަން

30

ފަންނެތްފަރު

2

ކަނޑިންމަ ( ކަނޑިންމަ މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓް)

31

މާލެފަރު

3

ވާނި

32

ހުޅުވެހި

4

ހިރިޔަފުށި

33

އޮޅުފުށި

5

އިއްސަރި

34

ބުޅަލަފުށި

6

އޮޅުވެލި

35

ކުޑަބުޅަލަފުށި

7

އޮޅުވެލި ( ނިޔާމަ މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓް )

36

ހިނައިދޫ

8

އެނބޫދުއްފުށި ( ނިޔާމަ މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓް)

37

ފެންފުށި

9

ވައްލަ

38

ގެމެންދޫ

10

ވައްލަޅޮހި

39

ތަނބަޅައިދޫ

11

މާފުށި ( ރިއު މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓް )

40

އައްޔުކަލޯހުރާ

12

ކެނދިގަނޑު ( ރިއު މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓް )

41

ދެބައިދޫ

13

މިނިމަސްގަލި

42

މަތިދެބައިދޫ

14

މާދަލި

43

ފެންމީރުހުރާ

15

ވޮއްމުލި ( ސެއިންޓް ރެޖިސް ރިޒޯޓް )

44

ކިރައިދޫ

16

ދޫރެސް ( އާވީ ރިޒޯޓް )

45

ފަންއަރުވާހުރާ

17

މާގާ ( ރިޒޯޓް )

46

ތިންހުރާ

18

ފާންދު

47

ނައިބުކަލޯބޮޑުފުށި

19

އަލޫފުށި ( ސަންސިޔާމް އިރުފުށި ރިޒޯޓް )

48

ނައިބުކަލޯ ކުޑަފުށި ( މިހާރު ގިރައިގެން ގޮސްފައި)

20

ޅޮހި

49

ތިލަބޮޅުފުށި

21

އުއްދު

50

ކުޑަމެދުރަށް ( މިހާރުނެތް )

22

މީދުއްފުށި ( ވިލުރީފް ރިޒޯޓް )

51

ބޮޑުމެދުރަށް

23

ފުރަންކަރަ

24

ހަސަނާފުށި

25

ދޮންރުށްފުށި

26

ސަތާރަ

27

ސަތާރަބަނޑުދޮށުކުޑަރަށް

28