ޚަބަރު

ޚަބަރު

ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން  15 ޖަނަވަރީ 2024 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމްގައި

Read More
ޚަބަރު

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމާއި އަލަށް ގުޅިލެއްވި މުވައްޒަފުންނަށް މަރުޙަބާކިޔުން

  ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސްޓާފް ޓީމާއި އަލަށް މުވައްޒަފުންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔުން މިއަދު އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމާއި އަލަށް ގުޅިލެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ ، ސީނިއަރ

Read More
ޚަބަރު

1445 ވަނަ އަހަރުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

  1445 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދުގެ ހެނދުނު ދ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވައި ދެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

Read More
ޚަބަރުނޫސްބަޔާންރިޕޯޓްތައްކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައްކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުއަހަރު ރިޕޯޓްއިޢުލާންއޮޑިޓް ރިޕޯޓްމަސައްކަތު ތާވަލުމީޑިއާމޮނިޓަރިން ރިޕޯޓްފުރަތަމަ 6 މަހުގެ ރިޕޯޓްފޮޓޯގެލެރީތަރައްޤީގެ ޕްލޭންޤަވާއިދު / އުސޫލުޑައުންލޯޑްސް

Read More