މެންބަރުން

ނަން: އަޙްމަދު ޝާފިޢު
މަޤާމް: ކައުންސިލްގެ ރައީސް
މޯބައިލް : 7926707
އީމެއިލް: ahmed.shafiu@dhaal.gov.mv
ނަން: އިބްރާހީމް ނަސީމް
މަޤާމް : ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް
މޯބަިލއިލް : 7937502
އީމެއިލް: ibrahim.naseem@dhmeedhoo.gov.mv
ނަން: މުޙައްމަދު މޫސާ
މަޤާމް: ކައުންސިލްމެންބަރު
މޯބައިލް: 9650005
އީމެއިލް: mohamed.moosa@bandidhoo.gov.mv
ނަން: އަޙްމަދު އިޤްބާލް ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް
މަޤާމް: ކައުންސިލް މެންބަރު
މޯބައިލް: 7503474
އީމެއިލް: ahmed.iqbal@rinbudhoo.gov.mv
ނަން: އަޙްމަދު ނާޡިމް
މަޤާމް: ކައުންސިލް މެންބަރު
މޯބައިލް: 9185050
އީމެއިލް: ahmed.nazim@hulhudheli.gov.mv
ނަން: ޔޫސުފް ސަޢީދު
މަޤާމް: ކައުންސިލް މެންބަރު
މޯބައިލް: 7566737
އީމެއިލް: yoosuf.saeed@maaenboodhoo.gov.mv

ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރު

ނަން
މަޤާމް
އީމެއިލް
ނަން
މަޤާމް
އީމެއިލް
ނަން
މަޤާމް
އީމެއިލް
ނަން
މަޤާމް
އީމެއިލް
ނަން
މަޤާމް
އީމެއިލް