މީޑިއާ

ޚަބަރު

ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން  15 ޖަނަވަރީ 2024 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމްގައި

Read More