ޚަބަރު

1445 ވަނަ އަހަރުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

 

1445 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދުގެ ހެނދުނު ދ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވައި ދެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާފިޢުއެވެ.